TERMENI ȘI CONDIȚII

cu privire la modalitatea de eliberare electronică a polițelor de asigurare comandate prin intermediul aplicației eAsigurari a companiei BAR ”Insurance ING Broker” SRL 

 

Vă rugăm ca, în calitatea dvs. de vizitator al site-ului nostru, să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de pe platforma digitală eAsigurari.com. Continuarea utilizării site-ului și plasării cererii de ofertă de asigurare, procesarea și emiterea polițelor de asigurare, reprezintă acordul DVS asupra acestor Termeni și Condiții.

Pentru toate informațiile existente pe acest site, dreptul de autor este deținut de BAR ”Insurance ING Broker” SRL. Niciun material de pe acest site sau din acest document nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de BAR ”Insurance ING Broker” SRL, ori de titularul acestui drept.

 

Cuprins:

 1. Date juridice și informații generale despre BAR ”Insurance ING Broker” SRL.

 2. Noțiuni.

 3. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 4. Politica de informare despre cookie-uri.

 5. Condiții de asigurare.

 6. Obligațiile asigurătorului și asiguratului.

 7. Plasarea cererii de ofertă online (și calculul primei de asigurare).

 8. Încheierea contractelor de asigurare.

 9. Limba contractului de asigurare.

 10. Plata primei de asigurare și condiții de achitare online.

 11. Alte cheltuieli legate de încheierea contractului de asigurare.

 12. Modificare, încetarea, rezilierea și nulitatea contractului de asigurare.

 13. Reclamații.

 14. Modificarea informațiilor în acest document.

 


1. Date juridice și informații generale despre BAR Insurance ING Broker SRL

Denumirea: BAR „Insurance ING Broker” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Pan Halippa, 9

e-mail: andrei.moraru@ingbroker.md, ion.dascalu@ingbroker.md

tel./fax: +373 22 10 66 56, gsm: +373 79030209, +373 79526003

Cod fiscal: 1017600019386

Cod IBAN: MD37VI022322900000003MDL 

Cod bancar: VICBMD2X490

BC: "Victoria Bank" SA, mun. Chișinău

Administrator: Ion Dascălu

2. Noțiuni.

2.1. Noțiuni generale de asigurare:

activitate de asigurare - activitate care constă, în principal, din: oferirea, negocierea și încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acțiuni de regres și de recuperare;

agent de asigurare - persoană fizică sau persoană juridică ce desfășoară activitate profesională în baza mandatului acordat de asigurător, având dreptul să încheie, în numele și din contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terții, conform condițiilor stipulate în contractul de mandat, fără să aibă calitatea de asigurător, neasigurător, agent bancassurance sau de broker de asigurare și/sau de reasigurare;

asigurare - transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare şi/sau al unei pagube materiale, de la asigurat la asigurător, în conformitate cu contractul de asigurare;

asigurat - persoană care are încheiat sau pentru care s-a încheiat un contract de asigurare cu asigurătorul;

asigurător (reasigurator) - persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condițiile legii, deține licență pentru desfășurarea activității de asigurare (reasigurare);

autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;

caz asigurat - risc asigurat, prevăzut în contractul de asigurare, a cărui producere conferă asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despăgubit de către asigurător;

cheltuieli de achiziție – cheltuieli ocazionate de încheierea contractelor de asigurare. Ele cuprind atât cheltuielile direct imputabile, precum comisioanele de achiziție și cheltuielile de deschidere de dosar sau de acceptare a contractelor de asigurare în portofoliu, cât și cheltuielile indirect imputabile, precum cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor și de eliberarea polițelor de asigurare;

condiții de asigurare – set de norme și condiții aprobate de către asigurător în scopul reglementării subscrierii de riscuri specifice produselor de asigurare și stabilirii relațiilor juridice între subiecții asigurării.

contractant al asigurării – persoană care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare, fără a obține calitatea de asigurat;

franșiză - parte din prejudiciu suportată de asigurat, care este stabilită în calitate de sumă fixă sau de procent din despăgubirea de asigurare ori din suma asigurată și care este prevăzută în contractul de asigurare;

primă brută subscrisă - primă calculată de asigurător (reasigurator) conform unui contract de asigurare (reasigurare), înainte de deducerea oricăror sume din aceasta;

risc - eveniment inconvenient, posibil și viitor care ar putea afecta bunurile, capacitatea de muncă, viața ori sănătatea persoanei;

risc asigurat - fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în contractul de asigurare care, odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate. (În asigurările de viață, fenomenul de supraviețuire și fenomenul de deces se încadrează în noțiunea de risc asigurat); reasigurare - cedare parțială sau integrală a unor riscuri subscrise de un asigurător, denumit reasigurat (cedent), unui alt asigurător, denumit reasigurator (cesionar), care, la rândul său, își asumă angajamentul să recupereze o parte corespunzătoare din despăgubirea de asigurare acordată;

 

2.2. Noțiuni specifice asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule:

accident de autovehicul - eveniment neprevăzut, întâmplător provocat de unul sau mai multe autovehicule, care cauzează prejudicii unor persoane și care poate da naștere unor pretenții de despăgubire;

asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în continuare asigurare obligatorie de răspundere civilă auto) - contract de asigurare, probat prin polița de asigurare RCA și/sau certificat de asigurare ”Carte Verde”, prin care un asigurător licențiat, în condițiile prezentei legi, să practice asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate prin accident de autovehicul în perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

autovehicul - sistem mecanic terestru cu autopropulsie, cu excepția celui care circulă pe sine, pentru transportul de călători, bagaje și mărfuri sau care execută orice alte lucrări și servicii aferente transporturilor - autoturisme, autobuze, micro-autobuze, troleibuze, autocamioane, inclusiv specializate, motocicluri, tractoare.

daună parțială – avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate este posibilă și valoarea pagubei real suportate nu depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;

daună totală – distrugerea sau avarierea autovehiculului în măsura în care recondiționarea sau înlocuirea părților componente și a pieselor avariate nu mai este posibilă ori în care valoarea pagubei real suportate depășește 75% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului;

dosar de daune - dosar care include totalitatea documentelor necesare constatării și soluționării cazului de asigurare;

persoană păgubită - orice persoană îndreptățită să primească despăgubire de asigurare pentru orice pagubă sau vătămare corporală provocată în urma unui accident de autovehicul;

poliță de asigurare RCA - poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto cu valabilitate în limitele teritoriului Republicii Moldova, care probează încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;

certificat de asigurare „Carte Verde” - document internațional de asigurare, eliberat în numele unui birou național, care atestă existenta asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului țării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite;

posesor de autovehicul - proprietarul de drept al autovehiculului, precum și persoana care posedă autovehiculul în temeiul unui contract de locațiune, contract de leasing sau al unor alte titluri prevăzute de legislație;

prejudiciu - efect negativ suferit de persoana fizică sau de persoana juridică păgubită în urma producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto; Regulament general al Consiliului Birourilor - document oficial, adoptat de Consiliul Birourilor la Rethymno (Creta) la 30 mai 2002, care încorporează toate prevederile obligatorii ce guvernează relațiile dintre birourile naționale ale asigurătorilor din statele membre ale Sistemului International de Asigurări "Carte Verde";

utilizator de autovehicul - orice persoană care conduce autovehiculul: asiguratul, persoanele prevăzute în contractul de asigurare, alte persoane care conduc autovehiculul cu sau fără consimțământul posesorului; în cadrul instruirii la cursurile de șofer, se consideră utilizator persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului;

sistem Bonus-Malus - sistem de reduceri și de majorări ale primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto acordate în funcție de istoricul asigurărilor și daunelor;

valoare rămasă – valoarea pârților din autovehicul rămase neavariate, demontabile și valorificabile în caz de daună totală a acestuia.

 

2.3. Alte noțiuni:

adresa IP - este un număr utilizat în exclusivitate de către toate echipamentele ce țin de tehnologia informației (router, modemuri, calculatoare, telefoane inteligente etc.) ce le permite sa se identifice și să comunice între ele într-o rețea de calculatoare;

canal electronic de comunicare – mecanism prin care o persoană poate iniția o discuție cu asigurătorul și recepționa răspunsuri, precum: email oficial, chat integrat în site (JivoChat), pagină oficială din rețele de socializare și alte aplicații sau platforme de messaging online acceptate de asigurător;

card bancar — cardul de credit sau debit, emis de către o bancă, constituind un instrument de plată fără numerar, ce oferă posesorului posibilitatea de a efectua operațiuni de decontare electronice cu mijloace bănești;

cookie-uri – fișiere de text special, păstrate de browser-ul vizitatorului de site, stocate pe dispozitivul acestuia, care poate fi utilizat pentru recunoașterea vizitatorilor, pentru a adapta pagina la conținutul afișat anterior și/sau implementarea sistemului de „coș de cumpărături”;

link – este o referință către o pagină web, prin care Utilizatorului paginii web i se oferă posibilitatea navigării de la o pagină la alta, pentru a accesa referința Utilizatorul trebuie să facă click pe link-ul oferit;

ofertă - propunerea de preț și condiții de asigurare înaintată de către asigurător, prin diferite canale de comunicare, ca urmare a completării unui formular electronic, în formă scrisă sau solicitării verbale și furnizării de către solicitant a datelor necesare formării ofertei respective, inclusiv furnizarea datelor cu caracter personal;

plată online - efectuarea operațiuni de decontare electronică a mijloacelor bănești, cu carduri bancare, prin oferirea de unui link unic pe pagină web securizată a băncii.

poliță de asigurare electronică – polița de asigurare emisă de asigurător în baza unei cereri scrise sau solicitări electronice, ca urmare a acordului contractantului/asiguratului asupra acestor Termeni și Condiții, achitării primei de asigurare prin mijloace electronice de plată și transmiterii poliței de asigurare la o adresă electronică indicată cerere/solicitare;

vizitator al site-ului – persoană fizică sau reprezentantul persoanei juridice care prin mijloace electronice a deschis pagina web  easigurari.com pentru a obține careva informație, a contacta compania sau a iniția online o procedură de achiziție; a se avea în vedere și navigator sau utilizator al paginii web.

3. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul solicitantului după ce a luat cunoștință cu prezentul document. BAR Insurance ING Broker SRL prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

 2. În cazul incapacității de exercițiu sau al capacității de exercițiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal. Iar semnarea contractului de asigurare poate fi efectuată doar cu reprezentantul legal.

 3. Prin transmiterea datelor cu caracter personal, utilizatorul este de acord cu prelucrarea acestora în scopul obținerii ofertelor, contractelor și polițelor de asigurare precum și alte informații sau acte. Dacă Utilizatorul nu dorește să furnizeze în regim online, prin canale electronice de comunicare, datele sale cu caracter personal, atunci Utilizatorul va apela la numărul de telefon +373 79526003 pentru a obține o consultație sau se va adresa direct în oficiile teritoriale pentru soluționarea solicitării. Utilizatorii care nu doresc să transmită date cu caracter personal prin canale de comunicare electronice nu pot beneficia în regim online și electronic de oferte și/sau servicii de asigurare.

 4. BAR Insurance ING Broker SRL obține informația despre adresa IP a dispozitivului Utilizatorului. Această informație nu este utilizată pentru identificarea persoanelor.

 5. În conformitate cu prevederile art. 12–18 ale Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

 6. BAR Insurance ING Broker SRL respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal și celelalte prevederi ale LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

 7. BAR Insurance ING Broker SRL este înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, cu nr. 0003299.

 8. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către BAR Insurance ING Broker SRL la sediul său central sau la adresa de email: ingbroker2@gmail.com.

4. Politica de informare despre cookie-uri.

 1. Site-ul easigurari.com și aplicația eAsigurari utilizează cookie-uri, iar acceptarea prezentului document și continuarea navigării și/sau plasării comenzii, reprezintă acceptul de utilizare a cookie.

5. Condiții de asigurare.

 1. Condițiile de asigurare ale asigurătorului sânt obligatorii pentru asigurat dacă contractul prevede expres aplicarea lor și dacă ele sânt expuse în textul contractului sau pe verso ori fac parte integrantă a contractului sub formă de anexă. În cazul în care condițiile de asigurare se prezintă în anexe la contractul de asigurare, faptul înmânării anexelor de către asigurător asiguratului se notifică în textul contractului.

 2. Asiguratul are dreptul să facă cunoștință cu condițiile de asigurare ale asiguratorului, specifice produselor de asigurare, înainte de semnarea contractelor de asigurare. Emiterea polițelor de asigurare RCAI și certificatelor de asigurare RCAE „Carte Verde” are loc în baza Legii nr. 106 din 21.04.2022 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și altor acte normative în vigoare.

 3. Condiții de asigurare specifice emiterii poliței de asigurare benevolă de sănătate a cetățenilor care pleacă temporar în străinătate, în regim electronic sunt Grawe Carat SA, Asterra Grup SA:

  • Dacă în momentul plasării comenzii și achitării poliței de asigurare electronice, persoana asigurată nu se află pe teritoriul Republicii Moldova, răspunderea asigurătorului începe după 72 de ore, calculate din data recepționării plății, chiar dacă polița de asigurare a intrat în vigoare.

  • Achitarea are loc prin mijloace electronice de plată sau transfer.

  • Emiterea poliței de asigurare electronice are loc doar după recepționarea plății de către asigurător.

  • Transmiterea poliței are loc prin email și facultativ prin alte canale electronice de comunicare, la un destinatar indicat de contractant/asigurat.

  • Contractantul/asiguratul are obligația confirmării recepționării poliței de asigurare și corectitudinii informației înscrise ca și răspuns prin același canal de comunicare. Astfel, recunoscând relațiile juridice în baza poliței de asigurare recepționate și condițiilor de asigurare.

6. Obligațiile asigurătorului și asiguratului.

Obligațiile asiguratorului.

 Asigurătorul este obligat:

 • Să aducă la cunoștința asiguratului, într-o formă adecvată, condițiile asigurării;

 • Să efectueze plata, la apariția dreptului asiguratului sau al beneficiarului asigurării de a încasa suma asigurată sau despăgubirea de asigurare, în termenul stabilit în condițiile de asigurare;

 • Să compenseze asiguratului cheltuielile aferente evitării producerii cazului asigurat sau limitării oportune a prejudiciilor pasibile de despăgubire;

 • Să păstreze confidența informației despre asigurat și a persoanelor asigurate, de care a luat cunoștință în procesul asigurării;

 • Legea și contractul de asigurare pot prevedea și alte obligații pentru asigurător;

Obligațiile asiguratorului:

 Asiguratul este obligat:

 • Să informeze asigurătorul, la încheierea contractului, despre toate circumstanțele esențiale referitoare la mărimea riscului ce se asigură;

 • Să informeze asigurătorul despre alte contracte de asigurare încheiate la obiectul respectiv;

 • Să plătească la timp primele de asigurare;

 • Să întreprindă acțiuni dependente de el pentru a evita producerea cazului asigurat sau pentru a limita pagubele cauzate de producerea lui;

 • Să informeze asigurătorul de producerea evenimentului asigurat îndată ce a aflat despre aceasta;

 • Legea și contractul de asigurare pot prevedea și alte obligații pentru asigurat;

7. Plasarea cererii de ofertă online și calculul primei de asigurare.

 1. Plasarea cererii online are loc prin completarea formularului specific. Procesarea cererii poate fi efectuată doar dacă vizitatorul site-ul a luat cunoștință cu prezentul document și a bifat manual și conștient ”Am citit termenii și condițiile și sunt de acord cu aceasta”.

 2. Persoanele care plasează cereri de oferte au capacitatea deplină de exercițiu. Asigurătorul are dreptul, preventiv semnării contractului de asigurare, să identifice contractantul/asiguratul care a înaintat cererea online.

 3. Pentru efectuarea calcului primei de asigurare și eventual emiterea contractului de asigurare reprezentantul asigurătorului are dreptul să solicite și alte informații nespecificate în formular. 

 4. Modalitatea de comunicare și completarea a cererii, poate fi efectuată în scris, prin metode electronice de comunicare și corespondență sau verbal.

 5. Plasarea cererii poate fi efectuată prin inițierea discuției în modulele JivoChat, Viber, Telegram, WhatsUp sau Instagram care sunt integrate pe site. Comunicarea și prelucrarea solicitărilor prin modulul JivoChat, Viber, Telegram, WhatsUp sau Instagram este efectuată în baza condițiilor din acest document.

 6. Calculul primei de asigurare este efectuată de către Asigurător în baza cererii solicitantului. Procesarea are loc prin intermediul sistemelor electronice și conform tarifelor aprobate de Asigurător.

8. Încheierea contractului de asigurare.

 1. Pentru încheierea contractului de asigurare, asiguratul prezintă asigurătorului propunere (cerere) scrisă inclusiv electronic, în care indică interesul propriu și cel al beneficiarului asigurării sau declară verbal că dorește să încheie contract de asigurare.

 2. Contractul de asigurare poate fi încheiat în favoarea mai multor beneficiari.

 3. Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă, și în regim online ale acestui produs, este reglementat de Legea 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic, după puterea juridică, contractul electronic se echivalează cu contratul în formă scrisă, semnat de părți și autentificat cu ștampilele părților.

 4. Contractul de asigurare este format din cererea contractantului, polița de asigurare emisă de asigurător și condițiile generale de asigurare aplicabile, precum și din alte condiții contractuale incluse în contract conform legii.

 5. Dispozițiile din p. 8.4 nu afectează dreptul părților de a întocmi un înscris unic care va cuprinde întregul contract de asigurare.

 6. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă.

 7. Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă și din trimiterea unui document de asigurare, precum poliță de asigurare (certificat), din cererea de plată a primei ori din înscrisul prin care se constată efectuarea acestei plăti sau din orice înscris din care reiese faptul încheierii contractului.

 8. Asigurătorul este obligat să remită asiguratului un exemplar, semnat de el, al poliței de asigurare. 

 9. În cazul în care, contractul de asigurare, inclusiv RCA, este încheiat prin utilizarea mijloacelor electronice, iar persoana nu a aplicat semnătura electronică calificată avansată, se prezumă că prin plata primei de asigurare, contractantul a consimțit încheierea contractului.

 10. În polița de asigurare se va indica:

  • numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părților contractante;

  • după caz, numele sau denumirea, domiciliul sau sediul asiguratului și/sau beneficiarului, obiectul asigurării;

  • riscurile ce se asigură;

  • începutul și durata perioadei asigurării;

  • suma asigurată și, dacă s-a convenit, partea din prejudiciu pe care asigurătorul nu o despăgubește (franșiza);

  • prima de asigurare, locul și termenele de plată;

  • alte date, conform legii sau acordului dintre părți

 11. Etapele parcurse pe aplicația eAsigurari pentru încheierea contractului/poliței de asigurare de către Utilizator:

  • solicită ofertă, prin completarea formularului/cererii, accesând modulul ”COMANDĂ”, sau prin solicitare în modulele integrate în site JivoChat, Viber, Telegram, WhatsUp sau Instagram.

  • ia cunoștință cu acest document  - "Termeni și Condiții" și este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal,

  • furnizează informații suplimentare necesare înaintării unei oferte de către operatorul BAR Insurance ING Broker SRL,

  • recepționează oferta de asigurare,acordă acceptul pentru oferta recepționată și condițiile de asigurare,

  • alege metoda de plată și efectuează plata,

  • stabilește cu operatorul BAR Insurance ING Broker SRL metoda și/sau locul de obținere a contractului/poliței de asigurare,

  • recepționează exemplarul de contractul/polița de asigurare.

9. Limba contractului de asigurare.

 1. Limba utilizată în relațiile juridice dintre asigurător și contractant este limba de stat.

10. Plata primei de asigurare și condiții de achitare online.

 1. Prima de asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare, în modul și în termenul prevăzut de contractul de asigurare, în schimbul preluării de către asigurător a riscului asigurat.

 2. Plata primei de asigurare se face integral sau în rate plătibile la termenele scadente prevăzute în contract, la sediul asigurătorului sau al reprezentanților săi dacă în contractul de asigurare nu se prevede altfel.

 3. Prima de asigurare se plătește integral pentru toată perioada de asigurare specificată în polița de asigurare RCA și/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde”.

 4. Dovada plății primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau ordinul de plată.

 5. Plata online poate fi efectuată prin:

  • modulul securizat MAIBPAY al BC ”Moldova-Agroindbank” S.A., prin accesarea unui link unic generat de operatorul Insurance ING Broker SRL, direct de pe situl easigurari.com sau expediat pe emailul solicitantului;
  • internet/mobile banking al BC ”VictoriaBank” S.A., la compartimentul ”Plăți”, ”Servicii financiare”, ”Insurance ING Broker” SRL;
  • prin intermediul Prestatorilor serviciilor de plată: ”Qiwi-M” SRL, ”BPAY” SRL.

  Operatorul BAR Insurance ING Broker SRL poate solicita remiterea de către contractant a înscrisul constatator al efectuării plății online în scopul optimizării timpului de emitere a poliței de asigurare.

 6. Prin sistemele de plăți VISA și MasterCard   

11. Alte cheltuieli legate de încheierea contractului de asigurare.

 1. Contractantul nu suportă costuri suplimentare asociate încheierii contractului de asigurare, cu excepția plății primei de asigurare.

12. Modificare, încetarea, rezoluțiunea și nulitatea contractului de asigurare.

 1. Modificarea și rezoluțiunea contractelor de asigurare poate fi efectuată în baza cererii în scris, depusă la reprezentanțele, oficiile teritoriale sau oficiul central al Insurance ING Broker SRL, de către contractant/asigurat sau altă persoană împuternicită să facă acest act.

 2. Contractul de asigurare încetează în următoarele cazuri:

  • De drept;

  • Prin rezoluțiune;

  • Prin nulitate.

 3. Încetarea de drept a contractului de asigurare poate avea loc:

  • prin acordul părților;

  • la expirarea termenului său de acțiune;

  • la îndeplinirea de către asigurător a obligațiilor contractuale;

  • la lichidarea contractantului/asiguratului persoană juridică sau la decesul asiguratului persoană fizică;

  • la lichidarea asigurătorului, în modul stabilit de legislație;

  • în alte cazuri prevăzute de legislație.

 4. Rezoluțiunea contractului de asigurare:

  • Rezoluțiunea reprezintă încetarea contractului de asigurare, la inițiativa uneia dintre părți, ca urmare a neexecutării obligațiilor contractuale de către cealaltă parte.

  • Contractul de asigurare poate fi rezoluționat, la cererea asigurătorului sau contractantului/asiguratului, doar în cazul în care partea opusă nu își onorează obligațiile prevăzute de contract sau încalcă legislația, respectând un termen de preaviz de 30 de zile;

  • Asigurătorul declară rezoluțiunea prin declarație scrisă față de contractant chiar dacă o altă persoană are calitatea de asigurat sau de beneficiar al asigurării.

  • La rezoluțiunea contractului de asigurare ca urmare a stingerii interesului asigurat, contractantul/asiguratul datorează doar acea parte din primă ce corespunde duratei riscului. Asigurătorul poate cere o taxă corespunzătoare pentru cheltuielile și operațiunile făcute pentru încheierea contractului de asigurare.

  • În cazul rezoluțiunii asigurării, asigurătorul are dreptul doar la prima care se atribuie perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data rezoluțiunii. Cu toate acestea, în cazul rezoluțiunii asigurării, asigurătorul păstrează prima pentru întreaga perioadă de asigurare, dacă un caz de asigurare s-a produs.

  • În cazul în care rezoluțiunea s-a produs din cauza neexecutării fără justificare a obligației uneia din părți, dreptul celeilalte părți la repararea prejudiciului rămâne neafectat. În special, în acest caz, asigurătorul poate cere rambursarea sau, după caz, poate reține cheltuielile de gestiune chiar dacă perioada de asigurare nu a curs ori a fost suspendată, precum și, în condițiile prevăzute la art. 942 Cod Civil, poate cere dobândă de întârziere sau penalitate asupra sumelor la care are dreptul după rezoluțiune.

  • La rezoluțiunea contractului de asigurare, contractantului i se restituie primele de asigurare pentru lunile complete rămase până la expirarea contractului, reținând suma cheltuielilor efective de gestiune.

  • Părțile pot cere rezoluțiunea contractului de asigurare și în alte cazuri expres prevăzute de lege, condiții de asigurare sau de contract.

  • Rezoluțiunea asigurării nu stinge obligația asigurătorului aferentă unui caz asigurat produs în interiorul perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data rezoluțiunii.

  • Rezoluțiunea contractului de asigurare încheiat pentru un termen de 12 luni, nu poate avea loc, iar prima de asigurare pentru lunile rămase nu va putea fi restituită, în cazul în care contractul de asigurare a produs efecte juridice pentru o perioadă de cel puțin 10 luni.

  • Rezoluțiunea contractelor de asigurare de răspundere civilă auto externă cu perioada de asigurare pe un termen mai mic de o lună de zile calendaristice nu poate avea loc.

  • Nulitatea contractului de asigurare

  • Contractul de asigurare este nul în cazurile prevăzute de legislației în vigoare a Republicii Moldova, sau dacă a fost încheiat:

   a) în condiții care contravin Legii cu privire la asigurări și/sau care defavorizează situația asiguratului în raport cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;

   b) cu o persoană neautorizată să încheie contracte în numele asigurătorului;

   c) după producerea evenimentului pentru care contractul de asigurare prevede plata indemnizației de asigurare.

  • În cazul nulității absolute a contractului de asigurare, Asigurătorul va restitui Asiguratului primele de asigurare încasate cu excluderea cheltuielilor de gestiune, doar în cazul în care Asigurătorul nu a achitat indemnizații de asigurare în baza contractului de asigurare declarat nul. Asigurătorul poate pretinde la repararea prejudiciului cauzat prin contractul de asigurare declarat nul.Asigurătorul nu este obligat să restituie primele încasate în temeiul contractului de asigurare anulat pe temeiul dolului.

13. Reclamații.

 1. Orice reclamație poate fi înregistrată oficial prin expedierea textului reclamației argumentate la adresa de email ingbroker2@gmail.com sau să fie depusă fizic la adresa juridică a BAR Insurance ING Broker SRL. Totodată, pentru soluționarea operativă a petițiilor, urmează a se apela în orele de program 09.00 - 18.00 de luni până vineri, la numărul de telefon +373 79526003.

14. Modificarea informațiilor în acest document.

 1. Informațiile furnizate pe acest site pot fi modificate. BAR Insurance ING Broker SRL are dreptul de a modifica informațiile sau o parte din informațiile conținute pe această pagină fără notificare prealabilă către Utilizatori. Afișarea pe site-ul web și al aplicației e Asigurari al noului document este însoțită de informații privind modificările aduse. Acest document, precum și amendamentele sale, sunt disponibile pentru Utilizator pe pagina easigurari.com, și/sau pe aplicația eAsigurari.

 2. Folosirea unui Utilizator de site după efectuarea modificărilor în secțiunea "Termeni și condiții" este echivalentă cu familiarizarea cu acestea, înțelegerea și acceptarea acestora.

 3. Datele publicate au fost actualizate:

  • La apariția produselor noi de asigurare ale Insurance ING Broker SRL.

  • La actualizarea condițiilor de asigurare ale Insurance ING Broker SRL.

  • La apariția noilor metode da plată sau actualizării condițiilor metodelor de plată existente.

  • Odată cu apariția unei noi legislații sau modificări ale legislației și reglementărilor existente referitoare la asigurări.

  • Odată cu apariția unor noi legislații sau modificări ale legislației existente.

Asigurare de călătorie în străinătate

Asigurarea cheltuielilor medicale pentru călătorii în străinătate cu acoperire COVID-19

Este bine ca sănătatea ta sa fie protejată și să nu se regăsească printre grijile tale atunci când plănuiești să călătorești în străinătate fie în scop turistic, pentru a studia, a munci sau a participa la diverse competiții sportive.

Asigurarea de sănătate pentru călătorii în străinătate reprezintă cea mai sigură și avantajoasă cale de a petrece vacanța fără grijile legate de cheltuielile aferente situațiilor neprevăzute cum ar fi traume sau îmbolnăviri subite, inclusiv îmbolnăvirea cu virusul COVID-19, în limita întregii sume asigurate

În funcție de zona în care veți călători, sumele de asigurare sunt:  

 • 10.000 de euro pentru o persoană și 20.000 de euro pentru întreaga familie pentru țările CSI inclusiv Ucraina
 • 30.000 sau 50.000 de euro pentru o persoană și 60.000 de euro pentru întreaga familie pentru Europa
 • 50.000 sau 60.000 de euro pentru toate țările lumii.
  Riscuri acoperite:
 • îmbolnăvirii acute, afecțiune apărută pe neașteptate în perioada valabilității poliței de asigurare și care necesită ajutor medical de urgență;
 • unor leziuni corporale și dereglarea stării sănătății în urma unui accident;
 • intervenții chirurgicale urgente (doar în caz de urgență);
 • cheltuieli de transport;
 • medicamente prescrise de medic avizat;
 • tratamentul stomatologic de urgență (în limita sumei de 500 euro);
 • repatrierea în caz de deces a persoanei asigurate în urma unei îmbolnăviri subite sau a unui accident;

 

Este valabilă asigurarea auto în format electronic?

DA. Polițele în format electronic sunt valide și legale. Valabilitatea RCAI și Carte Verde poate fi verificată pe rca.bnm.md.
 În cazul în care contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu l-a încheiat prin semnătura electronică, se prezumă că prin plata primei de asigurare asiguratul și-a exprimat consimțământul privind încheierea contractului. 

Ce este Carte Verde?

Asigurare CARTE VERDE - document internațional de asigurare emis în numele biroului național si acoperă riscurile de răspundere civilă pentru pagube produse terților din accidente de autovehicule atunci dând se circulă cu autovehiculul propriu pe teritoriul altei țări.
Polițele de asigurare Carte Verde se eliberează pe o perioada de 15 zile pana la 12 luni, prima de asigurare variază in dependenta de tipul auto. 
 

Când se face o constatare amiabilă?

 În cazul unui accident rutier procedura de constatare amiabilă se va aplica doar cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. accidentul rutier a avut loc pe teritoriul RM;
 2. în accident au fost implicate doar două vehicule (și care posedă RCA valabil la momentul producerii accidentului);
 3. accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative - în limita de până la 15.000 MDL;
 4. accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale și/sau cu deteriorarea bunurilor (instalații rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.) altele decât vehiculele implicate în accident;
 5.  conducătorii (ambii) vehiculelor auto care sunt implicate în accident sunt de acord în a documenta accidentul prin procedura de constatare amiabilă precum și agreează de comun acord asupra circumstanțelor producerii accidentului, iar unul dintre conducătorii auto își recunoaște culpa.

Dacă unul dintre șoferii implicați în accident nu dorește să aplice procedura de constat amiabil și/sau să semneze formularul de  constatare amiabilă, se va aplica procedura standard prin  intermediul organului de Poliție.

Care sunt limitele de despăgubire?

Limitele de răspunderii asigurătorului pe RCA sunt:

a) 100 000 EUR – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;

b) 100 000 EUR – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 500 000 EUR, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;